Disclaimer

De content op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over smart•ergo en haar diensten.

De weergegeven teksten, gegevens en producten worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De content is onderhevig aan wijzigingen door smart•ergo en zij kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Smart•ergo kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie.

De informatie op deze website wordt geleverd zonder enige garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat smart•ergo niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van – onder meer – onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door smart•ergo via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en/of materiaal en/of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website, of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De website van smart•ergo bevat hyperlinks naar andere websites. Voor de inhoud van deze gelinkte websites kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens 
Om een opdrachtgever te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport van de zaken of licentiëring van software te organiseren, gebruikt smart•ergo gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”) zoals naam, email-adres, adres, bedrijfsnaam en telefoonnummer van een contactpersoon van de opdrachtgever en/of van een klant van de opdrachtgever. In die gevallen verwerkt en verzamelt smart•ergo persoonsgegevens als bewerker ten behoeve van de opdrachtgever die de verwerkingsverantwoordelijke als omschreven in de gegevensbeschermingswetgeving is. Beide partijen zullen aan de Nederlandse en Europese wetgeving, waaronder aan de EU Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) smart•ergo (“Gegevensbeschermingswetgeving”), voldoen in geval van gebruik, verwerking, bekendmaking, overdracht of verdeling van Persoonsgegevens, en zulke Persoonsgegevens geheim houden. De opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat smart•ergo voor vervulling van een opdracht en voor nalevering met haar wettelijke of contractuele verplichtingen, gerechtigd is, haar verstrekte informatie en persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en naar haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen te versturen. De opdrachtgever waarborgt dat, indien noodzakelijk voor het hierboven gestelde, hij voor deze uitwisseling van informatie naar smart•ergo, haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen de toestemming van zijn contactpersoon en klanten heeft gekregen. 

Voor zover persoonsgegevens namens opdrachtgever worden verwerkt, zal:

  • smart•ergo de persoonsgegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met zijn redelijke instructies en de juridische bepalingen verwerken en voor geen andere doelen gebruiken dan die door opdrachtgever vastgestelde;
  • smart•ergo geen grensoverschrijdende overdrachten uitvoeren, bekendmaken of anderszins toegang tot de persoonsgegevens aan derde partij verlenen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever of als dit noodzakelijk is om aan een lokale, EU-wettelijke verplichting te voldoen of om de opdrachten uit te voeren (bv. om de zaken via een koerier te transporteren);
  • smart•ergo redelijke stappen ondernemen om te zorgen voor de betrouwbaarheid van het personeel dat toegang tot de persoonsgegevens heeft en dat dit personeel onder vertrouwelijkheidsverplichting is;
  • smart•ergo rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de persoonsgegevens;
  • smart•ergo de opdrachtgever op de hoogte brengen van elk verzoek van een betrokkene persoon, kennisgevingen van derden, beveiligingsinbreuk of verlies van opdrachtgever persoonsgegevens en met de opdrachtgever samenwerken om de gevolgen daarvan te belemmeren;
  • smart•ergo redelijke bijstand aan de opdrachtgever bieden om opdrachtgever in staat te stellen aan zijn verplichtingen krachtens de gegevensbeschermingswetgeving te voldoen;
  • smart•ergo bij beëindiging van de zakenrelatie de verwerking van de opdrachtgever Persoonsgegevens stoppen en deze verwijderen;

Indien smart•ergo bij de verwerking van de persoonsgegevens sub-bewerkers buiten haar organisatie (bv. logistieke bedrijven voor het transport van de zaken) inschakelt, zal smart•ergo met deze een overeenkomst sluiten die in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving en deze Voorwaarden is. 

Op verzoek van de Opdrachtgever zal smart•ergo een lijst met sub-bewerkers leveren.
Persoonsgegevens-gerelateerde vragen of verzoeken kunnen aan info@smartergo.nl worden gestuurd.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. smart•ergo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot onder meer natuurlijke personen.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan www.smartergo.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van deze website.
Tevens aanvaardt smart•ergo geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door smart•ergo via deze website of anderszins langs elektronische weg.

Privacy
Indien u een aanvraag doet via deze website, registreren wij deze op naam. De gegevens die u via deze website aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Het bestand vankan worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren of in het kader van een risico-analyse. 
Smart•ergo respecteert de privacy van bezoekers van deze website en houdt zich aan de verplichtingen die terzake voor haar voortvloeien uit de wet bescherming persoonsgegevens.Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van smart•ergo, dan kunt u een e-mail sturen naar info@smartergo.nl

Onze Privacy Policy kan worden gewijzigd. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.